ยินดีต้อนรับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปรัชญา " สร้างนักเทคโนโลยีการเกษตรที่พัฒนาประเทศได้ยั่งยืน " วิสัยทัศน์ "มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการเกษตร เป็นแหล่งบริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ" เอกลักษณ์ " เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะปฏิบัติ " อัตลักษณ์(นักศึกษา) "บัณฑิตนักปฏิบัติ "

หัวหน้าสาขา

 

 

แบบสำรวจ/สอบถาม

You are here

Home

ผลงาน/รางวัล

การเผยแพร่
*** การเผยแพร่ผลงาน/รางวัล ที่เป็นส่วนหนึ่งของคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ให้มีการตีพิมพ์ จัดแสดง หรือได้รับการให้นำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานต่างๆ  ***
 
1. ผลงานจากคณาจารย์

 

 

 

2. ผลงานจากนักศึกษา

 

 

 

 

3. รางวัลเชิดชูเกียรติ